Plani financiar

VI  PLANI FINANCIAR PËR VITIN  2020
Të ardhura totale të PLANIFIKUARA835,000.00
SHPENZIMET  totale të PLANIFIKUARA831,500.00
FITIMI/HUMBJA3.500

Klasa VI-1  Paraqitja analitike e të ardhuravePlan 2020
6 TË ARDHURAT 
 641. TË ARDHURAT NGA PREMITË, SUBVENCIONET, DONACIONET ETJ. 
 64001.1 Të ardhurat  Nga buxheti komunal100,000.00
  TOTAL 1100,000.00
 612. POSLOVNI PRIHODI 
 61002.1 Pagesat nga pastrimi dhe deponimi i mbeturinave310,000.00
 61022.2 Të ardhurat nga tregu300,000.00
 61032.3 Të ardhurat nga mirëmbajtja e rrugëve dhe hapësirave publike100,000.00
 61042.4 Të ardhurat nga qiraja e infrastrukturës së telekomunikacionit15,000.00
 61052.5 Të ardhurat nga stacioni i autobusëve5,000.00
 61062.6 Të ardhurat nga parkimi publik5,000.00
  TOTAL 2:735,000.00
  GJITHSEJ TË ARDHURA835,000.00
    
  VI-2 Paraqitja analitike e shpenzimevePlan 2020
5 SHPENZIMET 
 51 I SHPENZIMET MATERIALE215,000.00 €
 51021.1 Pajisjet për mirëmbajtje të dritave publike10,000.00 €
 51101.2 Shpenzimet për blerjen e asfaltit20,000.00 €
 51201.3  Materiale administrative5,000.00 €
 51301.4  Shpenzimet për rrymë150,000.00 €
 51311.5   Shpenzimet për karburant dhe vajra30,000.00 €
 513101.5.1 Karburant për maqinat e punës25,000.00 €
 513301.5.2 karburant për automjete zyrtare5,000.00 €
 52II SHPENZIMET PËR TË ARDHURAT BRUTO DHE KONTRIBUTET E TJERA253,600.00 €
 52012. 1     Neto të ardhurat120,000.00 €
 52022.2     Tatime në të ardhurat e të punësuarve20,000.00 €
 52032.3     Kontributet ngarkesë për të punësuarin60,000.00 €
 52102.4     Kontributet ngarkesë për punëdhënësin20,000.00 €
 52112.5     Tatim komunës në të ardhuerat personale3,000.00 €
 52602.6     Pagesat e Këshillit drejtues12,600.00 €
 52902.7     Pagesat për transport15,000.00 €
 52912.8    Udhëtimet zyrtare3,000.00 €
 53 III SHPENZIMET PËR SHERBIME233,000.00 €
 53203.1 Shpenzimet për depononim të mbeturinave100,000.00 €
 53213.2 Shpenzimet për mrëmbajtje të rrugëve locale, varrezave dhe tregjeve70,000.00 €
 53223.3 Shpenzimet për mirëmbajtje të sinjalizimit dhe parkingut5,000.00 €
 53233.4 Shpenzimet për rregullimin e stacionit të autobusëve5,000.00 €
 53243.5 Shpenzimet për pergatitjen dhe mirëmbajtjen e tregut të gjelbërt10,000.00 €
 53253.6 Shpenzimet për rregullimin e lokacioneve të përkohshme për mbeturina10,000.00 €
 53263.7 Shpenzimet për mirëmbajtjen e shtartit të Urrelës10,000.00 €
 53903.8 Sherbimet e komunikimit6,000.00 €
 53913.9 Shpenzimet për sherbime konsultuese, projekte dhe studime6,000.00 €
 539103.9.1 Shpenzimet për sherbimet e kontabilitetit5,000.00 €
 539113.9.2 Shpenzimet për elaborate1,000.00 €
 53943.10 Shpenzimet për sherbime të tjera11,000.00 €
 539413.10.1 Katalogu I rregulloreve1,000.00 €
 539423.10.2 Sherbimet e përkthimit5,000.00
 539433.10.3 Troškovi reklame, promocije i propagande10,000.00 €
 55V SHPENZIMET JOMATERIALE54,400.00 €
 55115.1 Reprezentacioni, shtypi dhe shpenzimet për bife4,000.00 €
 55305.2 Sherbimet bankiare400.00 €
 55915.3 Shpenzimet për qera (hapësirat afariste dhe tregu i gjelbër)40,000.00 €
 55925.4 Shpenzimet për mirëmbajtjen e softverit10,000.00 €
 57 VI  SHPENZIME TË TJERADI30,000.00 €
 57906.1 Shpenzimet për intervenime urgejnte-furnizimi me ujë i zonave malore etj.30,000.00 €
    
 O2VII TË PATUNDSHMET, PAJISJET DHE MJETET BIOLOGJIKE45,500.00 €
 O2307.1 Shpenzimet për blerjen e rrobave për të punësuarit në pastrime10,000.00 €
 O2317.2 Shpenzimet për blerjen e komjuterëve5,500.00 €
 O2327.3 Shpenzimet për blerjen e automjeteve15,000.00 €
 O2337.4  Shpenzimet për blerjen e kazanve dhe rekuizitave të tjera komunale15,000.00 €
  SHPENZIMET TOTALE831,500.00 €
  
   
BURIMET E TË ARDHURAVE 
BURIMEI I TË ARDHURAVESHUMA (€)
Mjete nga Buxheti i Komunës100,000.00
Mjetet e planifikuara vetanaka725,000.00
GJITHSEJI875,000.00

Shuma e planifikuar prej 835.000 euro, dhe realizimi i tyre, varet nga koha e marrjes së kompetencave, dhe si të tilla janë planifikuar për 11 muaj. Nëse edhe tutje shtyhet ndarja me Podgoricën, shtyhet edhe marrja e kompetencave, prandaj shuma, e edhe aktivitetet do të redujkohen për 1/11, për çdo muaj shtyrje.

Përndryshe, shuma prej 835.000,00 eura, garanton që Shoqeria t’u ofrojë qytetarëve të gjitha shërbet e parapara me Ligj e Statut, të jetë pandërprerë rrjedhëse, dhe që pagesat dhe të ardhurat e tjera të paguhen rregullisht, si dhe detyrimet ndaj Shtetit dhe prokuruesve të kryhen rregullisht.

Meqenëse, pas ndarjes me Kryeqytetin, dhe pas marrjes së kompetencave, Themeluesi ka obligim të bëjë rebalansin e Buxhetit, kjo nënkupton që edhe SHPK “Komunale” të korrigjojë Planin finaciar dhe Programin e punës.

Në ndërkohë, deri te ndaraja me Podgoricën dhe te kalimi i kompetencave, SHPK „Komunale“, do të mbijetojë, dhe do të punojë në krijimin e kushteve të punës, nga mjetet e parapara si Transferta, në shumën prej 100.000,00 eura, me Buxhetin e Themeluesit.

Back to top button
Close