Burimet e financimit

Financimi i veprimtarive të SHPK  „Komunalno/Komunale“ Tuz, të cilat kanë karakter të veprimtarive me interes publik sigurohen nga:

  • Mjetet e realizuara me ofrimin e sherbimeve nga korniza e veprimtarisë së Shoqërisë;
  • Buxheti i Komunës së Tuzit
  • Burimet e tjera me ligj

Donacioneve dhe burimeve të tjera në pajtim me Ligjin.

Mjetet për kryerjen e veprimtarive të cilët nuk kanë karakter të veprimtarive të interesit publik, sigurohen nga të ardhurat vetjake të shoqërisë.

Buxheti dhe puna financiare e Shoqërisë do të paraqiten në një kapitull të posaçem.

Back to top button
Close